گزارشی از فعالیت های 5 ساله های چمرانی – تابستان 1400

کلاس های حسینیه کودک شهید چمران در تابستان 1400، از 15 تیرماه تا 15 شهریور ماه برگزار شد.

در تابستان، کلاس های برای رده سنی 4 و 5 سال اختصاص داشت.

2 روز در هفته، به صورت حضوری و در پارک فداییان اسلام  برنامه ها اجرا شد.

برنامه ی روزانه ی بچه ها با بازی های حرکتی، هیجانی و دویدنی شروع می شد. بعد از آن بستر فعالیت های دست ورزی یا نقاشی و رنگ بازی و یا ساخت و ساز برای بچه ها فراهم می شد و کودکان 4 و 5 سال مشغول فعالیت ها می شدند.

بازی های دست ورزی شامل خمیر بازی، آرد بازی و … بود. ساخت و ساز و کاردستی با ابزار خامی که در اختیار بچه ها قرار داده می شد، انجام می گرفت و هیچ گونه الگو و آموزشی برای بچه ها نداشتیم.

یکی دیگر از برنامه های ثابت حسینیه کودک، کشف و جستجو در پارک بود. همراه بچه ها در پارک می گشتیم و در مورد موضوعات مختلف صحبت می کردیم. پارک بستر مناسبی برای کسب تجربه های جدید بچه هاست.

فعالیت دیگر، قصه گویی و نمایش بود.

در ایام محرم، فعالیت های مناسبتی مانند درست کردن پرچم و سربند جز برنامه های تابستانی انجام شد و همراه بچه ها یک هیئت بزرگ در پارک برپا کردیم.

یکی از فعالیت هایی که به شدت از سوی بچه ها مورد استقبال قرار گرفت گنج یابی بود. بازی گنج یابی به این صورت است که مربیان قبل از بچه ها، ابزار های فعالیت را در مکان های مختلفی پنهان می کردند و بچه ها باید با استفاده از بازی ها و سرنخ هایی که مربیان به آن ها می دادند، ابزار را پیدا می کردند.

کارگاه های تربیتی آفلاین هم برای مادران برگزار شد و جسات فردی حضوری هم یکبار برای هر خانواده با حضور مربی و معاون آموزشی انجام شد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید، آلبوم تصویری تابستان 1400 حسینیه کودک شهید چمران را ببینید.