تابستانه 1400

اردو های حسینیه کودک شهید چمران

برای بچه های 4 و 5 ساله.

می توانید برای اطلاعات بیشتر، گزارش فعالیت های حسینیه کودک شهید چمران را بخوانید.

بخوانید  با ابزار دور ریختنی چه چیزهایی می شود ساخت؟ مثلا یک کیک یونولیتی