تابستانه 1400

اردو های حسینیه کودک شهید چمران

برای بچه های 4 و 5 ساله.

می توانید برای اطلاعات بیشتر، گزارش فعالیت های حسینیه کودک شهید چمران را بخوانید.

بخوانید  خیاطی برای کودکان، این بار با دوخت یک کیف