تابستانه 1400

اردو های حسینیه کودک شهید چمران

برای بچه های 4 و 5 ساله.

می توانید برای اطلاعات بیشتر، گزارش فعالیت های حسینیه کودک شهید چمران را بخوانید.

بخوانید  یک رنگ بازی حسابی؛ دست من قرمزه،دست تو چه رنگیه؟