مدرسه یک ساختار فرهنگی است که باید زیر ساخت های آن، در مرحله ی اول، با نگاه فرهنگی طراحی شود.

از معماری فضای آموزشی گرفته تا ساختار اداری تشکیلاتی. حتی مدل اقتصادی آن نیز باید با رویکردی فرهنگی طراحی شود. در غیر این صورت تبدیل به یک فضای کارمندی، بنگاه اقتصادی، آموزشگاه کنکور و … می شود که هیچ کدام اهداف متعالی مجموعه ی تربیتی را برآورده نمی سازند.

آن چه در جامعه باید به عنوان فرهنگ نهادینه شود، در مدرسه نیز در سطح کوچک تری باید نهادینه شود.

ادبستان دخترانه حمزه دوران، با این هدف، فعالیت خود را از سال تحصیلی ۹۶-۹۷ آغاز کرد.