اینجا حسینیه کودک شهید چمران است…

جایی که کودک بازی می کند و بازی می کند و بازی می کند..

جایی برای لذت بردن از هفت سال اول زندگی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

خانه ای در بهشت اشت که به آن خانه شادی گفته می شود، هر کسی که کودکان را شاد کرده باشد، وارد آن می شود.