خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام ادبستان های دخترانه و پسرانه شهید چمران
خبرچه

ادبستان دخترانه در برخی پایه ها به صورت محدود، ثبت نام می کند.

ظرفیت ادبستان پسرانه در تمامی پایه ها تکمیل است.

روال ثبت نام چمرانی ها

۱. پر کردن فرم پیش ثبت نام پایه مربوطه.

۲. بررسی فرم توسط تیم آموزشی

۳. در صورت تایید اولیه، تماس با خانواده از طرف مدرسه

۴. گفتگو حضوری با والدین و مشاهده دانش آموز

۵. در صورت موافقت دو طرف، جلسه مالی و قطعی کردن ثبت نام.

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام ادبستان های دخترانه و پسرانه شهید چمران

ادبستان دخترانه شهید چمران

پایه دوم دخترانه

پایه سوم دخترانه

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام ادبستان های دخترانه و پسرانه شهید چمران

ادبستان پسرانه شهید چمران

ظرفیت تکمیل شد.