خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام ادبستان های دخترانه و پسرانه شهید چمران
خبرچه

ادبستان دخترانه در برخی پایه ها به صورت محدود، ثبت نام می کند.

ظرفیت ادبستان پسرانه در تمامی پایه ها تکمیل است.

پیش ثبت نام مجتمع آموزشی شهید چمران برای سال تحصیلی 1404-1403

  1. پیش دبستانی (برای متولدین زمستان 96 و بهار و تابستان و پاییز 97)
  2. سوم دخترانه
  3. چهارم دخترانه
  4. پنجم دخترانه
  5. ششم دخترانه

 

ظرفیت تکمیل می باشد.

روال ثبت نام چمرانی ها

۱. پر کردن فرم پیش ثبت نام پایه مربوطه.

۲. بررسی فرم توسط تیم آموزشی

۳. در صورت تایید اولیه، تماس با خانواده از طرف مدرسه

۴. گفتگو حضوری با والدین و مشاهده دانش آموز

۵. در صورت موافقت دو طرف، جلسه مالی و قطعی کردن ثبت نام.

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام ادبستان های دخترانه و پسرانه شهید چمران

ادبستان دخترانه شهید چمران

پیش دبستانی دخترانه

برای متولدین زمستان 96 و بهار و تابستان و پاییز 97

پایه سوم دخترانه

پایه چهارم دخترانه

پایه پنجم دخترانه

پایه ششم دخترانه

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام ادبستان های دخترانه و پسرانه شهید چمران

ادبستان پسرانه شهید چمران

ظرفیت تکمیل می باشد.