یک مشاوره ی در دسترس، با رویکرد دینی و بومی  

شما به عنوان مادر، پدر و یا مربی که با کودک سر و کار دارید، با مسائل مختلف مواجه می شوید. پرخاشگری، لجبازی، تعاملات دوستانه، آموزش، آداب دانی، تولد فرزند جدید، ارتباط خواهر و برادر، خواب کودک، از پوشک گرفتن، از شیر گرفتن و ده ها و یا شاید صدها مساله ی دیگر…

مسائلی که می توان گفت برخی از آنها اجتناب ناپذیر است و هرکس با آن رو به رو می شود.

مشاورین چمرانی سعی دارند با ارائه ی راهکار های ساده، قابل انجام، دقیق و تخصصی این مسائل را حل کنند.

3560

پرسش های پاسخ داده شده

936

مشاوره تلفنی

149

کارگاه و وبینار تربیتی برگزار شده