تابستان   1402

دخترهای کلاس دومی چمرانی

سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۳

بهار   1402

دخترهای کلاس دومی چمرانی

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

زمستان 1401

دخترهای کلاس دومی چمرانی

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

پاییز 1401

دخترهای کلاس دومی چمرانی

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲