خانواده بزرگ شهید چمران پروژه نویسندگی دخترهای ادبستانی

این پروژه با هدف تقویت مهارت های علمی که شامل: مهارت خواندن ونوشتن، تقویت حافظه و جمله سازی در ذهن، مرور آموزه های درس فارسی و یادگیری نوشتن طرز صحیح کلمات جدید و… می باشد. هم چنین از اهداف دیگر این پروژه مهارت عملی است که شامل: تقویت مهارت دست ورزی، تقویت تعاملات دوستانه به شیوه نوشتاری و تقویت احساسات دوستانه نسبت به هم نوع خود از طریق بیان احساسات به شیوه نوشتاری است.