خانواده بزرگ شهید چمران پروژه ی هنر دخترهای ادبستانی

هنر، واژه آشنایی که هرفرد به قدر درک و استعداد خود در این زمینه بهره ای متفاوت خواهد برد.

نقش هنر پرورش دهنده خلاقیت و ارتقا دهنده سلامت روانی دانش آموزان است و هدف از طرح پروژه های هنر پیوند میان مفاهیم کاربردی هنر و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان است.

پروژه هنر شامل اهداف بیشماری در زمینه های مختلفی است که به طور اختصار به بیان تعدادی از این اهداف می پردازیم:

مهارت های علمی که شامل: آشنایی با مفاهیم پایه ای هنر که شامل نقاشی، شناخت رنگ ها، خلق آثار هنری با مواد و ابزار مختلف و… می باشد. جدا از این اهداف علمی، پروژه هنر خود به تنهایی می تواند تقویت کننده سایر دروسی مانند: فارسی، ریاضی و… باشد.

مهارت های عملی که شامل:تقویت مهارت دست ورزی و کار با ابزار مختلف، بالا بردن قدرت درک دانش آموزان، تقویت حافظه بصری دانش آموزان و…می باشد.

همچنین هنر باعث کاهش پریشانی های فکری و عاطفی در دانش آموزان می شود.