پاییز 1401

حسینیه کودک شهید چمران

4 ساله های چمرانی

تابستانه 1401

حسینیه کودک شهید چمران

4 ساله های چمرانی

تابستانه 1400

اردو های حسینیه کودک شهید چمران

برای بچه های 4 ساله.

می توانید برای اطلاعات بیشتر، گزارش فعالیت های حسینیه کودک شهید چمران را بخوانید.