خانواده بزرگ شهید چمران اردو های طبیعت گردی حسینیه کودکی ها

اردوی طبیعت گردی شامل پارک های جنگلی، کوه، رودخانه و برخی پارک ها می شود. طبیعت یکی از بهترین نعمت های خدا برای کودکان است. لمس طبیعت به کودک اجازه ی کشف و تجربه های جدید می دهد.

ما در طبیعت، خاک بازی می کنیم. آب بازی می کنیم. غذا درست می کنیم. گل می کاریم. می دویم و از بودن در طبیعت لذت می بریم.