آلبوم تصویری پاییز 1401

حسینیه کودک شهید چمران

5 ساله های چمرانی.

آلبوم تصویری تابستانه 1401

اردو های حسینیه کودک شهید چمران

5 ساله های چمرانی.

آلبوم تصویری تابستانه 1400

اردو های حسینیه کودک شهید چمران

برای بچه های 4 و 5 ساله.

می توانید برای اطلاعات بیشتر، گزارش فعالیت های حسینیه کودک شهید چمران را بخوانید.