ما حسینیه کودک و ادبستان های دخترانه و پسرانه ی شهید چمران یا همان حمزه ی دوران را یک مدرسه خانوادگی می دانیم.

مدرسه خانوادگی یعنی چه؟
یعنی مدرسه ای که با همراهی و مشارکت خانواده هاست که معنا پیدا می کند.

خانواده بزرگ شهید چمران خانواده های چمرانی