قرآن را می توانیم به زبان ساده و روان برای کودکان بیان کنیم.

در اینجا سعی کردیم، مفاهیم و مضامین قرآنی و تفاسیر سوره های مختلف را در قالب قصه، برای کودکان بنویسم.

قصه های تدبر در قرآن

برای کودکان 7 تا 9 سال

قصه های تدبر در قرآن

برای کودکان 10 تا 12 سال

قصه های مکتوب تدبر در قرآن

برای کودکان 7 تا 12 سال

بخوانید  یک داستان خوشمزه ی چمرانی؛ دوست مثلثی