قرآن را می توانیم به زبان ساده و روان برای کودکان بیان کنیم.

در اینجا سعی کردیم، مفاهیم و مضامین قرآنی و تفاسیر سوره های مختلف را در قالب قصه، برای کودکان بنویسم.

قصه های تدبر در قرآن

برای معلمان

خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن
خانواده بزرگ شهید چمران قصه های تدبر در قرآن

قصه های تدبر در قرآن

برای کودکان 7 تا 9 سال

بخوانید  تدبر در قرآن؛ سوره مسد - برای پایه چهارم تا ششم دبستان

قصه های تدبر در قرآن

برای کودکان 10 تا 12 سال

قصه های مکتوب تدبر در قرآن

برای کودکان 7 تا 12 سال