خانه ی شهید چمران، پیشنهادی برای یک اردوی انقلابی

زهرا مهدیان

مرقد امام خمینی ره ، پیشنهادی برای یک اردوی انقلابی

زهرا مهدیان

مکان انقلابی: موزه ی نیرو هوایی

زهرا مهدیان

مکان انقلابی:خانه موزه شهید مطهری

زهرا مهدیان

مکان های انقلابی: جماران، خانه ی امام جون

زهرا مهدیان

مکان های انقلابی: خانه موزه شهید رجایی

زهرا مهدیان

مکان های انقلابی: خانه موزه شهید بهشتی

زهرا مهدیان