خانه موزه شهید مطهری

یکی از راه های آشنا کردن بچه ها با شخصیت ها و قهرمان های انقلابی، طراحی اردو در خانه ها، موزه ها و مکان هایی است که به نوعی با این فراد مرتبط است.

خانه موزه ی شهید مطهری، محل زندگی این قهرمان انقلاب است که با نصب عکس ها و مجمسه ی ایشان، مکان خوبی برای آشنا کردن کودکان با شهید مطهری م یباشد.

در خانه موزه ی شهید مطهری چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ 

  • قصه ی شهید مطهری را تعریف کنیم. 
  • فعالیت های بعد از قصه را انجام دهیم.
  • درحیاط خانه بدویم و بازی کنیم.
  • برای شهید مطهری نقاشی بکشیم و یا نامه بنویسیم.
بخوانید  مکان های انقلابی: جماران، خانه ی امام جون