اردو رفتن و بازدید از موزه ها و خانه ی مشاهیر هر شهر، تقریبا جزو اردوهای تمامی مدارس است. تفاوت اردو های چمرانی با سایر مدارس، به نوع فعالیت ها ارتباط دارد. 

جماران، یا به قول چمرانی های کوچک، خانه ی امام جون یکی از مقصد های اردو ی انقلابی است. 

چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم:

  • قصه ی کودکی امام جون را تعریف کنیم.
  • مسابقه ی دو بگذاریم.
  • در حسنیه بدویم و بازی کنیم.
  • برای امام جون نقاشی بکشیم یا نامه بنویسیم.
بخوانید  مکان انقلابی: موزه ی نیرو هوایی