مرقد امام خمینی

مرقد امام خمینی یک از مکان هایی است که برای هویت سازی کودکان، می توان برنامه ی اردو را در آنجا اجرا کرد.

فضای باز و وسیع، این امکان را می دهد که بازی های هیجانی بسیاری در آن انجام دهید.

کارهایی که می توانید در مرقد امام انجام دهید:

  • دویدن و بازی های هیجانی در فضای باز بیرونی مرقد امام.
  • کشیدن نقاشی یا نوشتن نامه برای امام جون.
  • بازی در زمین بازی نزدیک مرقد.
بخوانید  قصه رفتار با بچه ها