اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع اضطراب و استرس.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

از وقتی مهد میره، لکنت گرفته

وقتی معلم ازش درس می پرسه، استرس می گیره

جدیدا ناخن می خوره و لبش رو می کنه

چه جوری عادت ناخن کندن رو از بین ببریم؟

همه چیش خوبه فقط ناخن می کنه

دخترم تند تند پلک می زنه

عادتش شده لبش رو گاز بگیره

چند روزه همش موهاش رو می کشه

خوب حرف نمی زنه فقط یه سری آوا میگه

سوال 568

سوال 554

سوال 516

سوال 510

لجبازی

مکیدن انگشت

پلک زدن مجدد کودک

ناخن جویدن

ورود فرزند جدید

رفتارهای خاص

سوال 359

به حرف افتادن کودک

سوال 345

سوال 320

استرس نوجوان

درونگرایی و اضطراب کودک

جویدن ناخن

مکیدن انگشت

مکیدن انگشت

سوال 296

سوال 295

سوال 3

بخوانید  ناسزا گویی کودک