برای آموزش تبدیل حالت های مواد بهتر است از مثال های عینی و واقعی که دانش آموزان روزانه با آنها سر و کار دارند استفاده کنیم.

برای تثبیت مفهوم ذوب، ما از یک بازی جالب استفاده کردیم.

خانواده بزرگ شهید چمران نقاشی یخی فصل مواد اطراف ما، علوم سوم دبستان

  • نام فصل، نام درس

    مواد اطراف ما / تبدیل حالت مواد

  • درس، پایه

    درس علوم / پایه سوم

  • ابزار مورد نیاز

    آب / قالب یخ / گواش / فریزر / کاغذ

برای شروع آب را در قالب های کوچک یخ می ریزیم و در هر قالب یک مقداری رنگ گواش می ریزیم. قالب ها را درون فریزر می گذاریم و بعد از یخ زدن مخلوط آب و رنگ به هر کدام از بچه ها دو تکه یخ می دهیم و از آن ها می خواهیم روی برگه کاغذ با یخ های رنگی نقاشی بکشند. به این صورت بچه ها در طی نقاشی و آب شدن یخ ها با مفهوم ذوب بهتر آشنا می شوند.

خانواده بزرگ شهید چمران نقاشی یخی فصل مواد اطراف ما، علوم سوم دبستان

بخوانید  ضرب انگشتی؛ فصل چهارم، ریاضی سوم دبستان