برای تقویت تمرکز ، مهارت گوش دادن و دقت دانش آموزان می توان از بازی فارسی های مختلفی استفاده کرد.

یکی از بازی هایی که ما برای این اهداف در کلاس انجام می دادیم؛ بازی گوش هایت را تیز کن است.

خانواده بزرگ شهید چمران گوش هایت را تیز کن! فارسی پایه سوم دبستان
  • نام فصل، نام درس

    درس فارسی

  • درس، پایه

    پایه سوم

  • ابزار مورد نیاز

    مداد/ کاغذ

روش بازی : به عنوان معلم یک داستان انتخاب کنید که در آن یکسری کلمات چندین بار تکرار شود. کلماتی که در نظر دارید را پای تابلو بنویسید و از بچه ها بخواهید با دقت به کلمات نگاه کنند. داستان را با سرعت متوسط برای دانش آموزان بخوانید. بچه ها باید با دقت به داستان گوش دهند و در آخر داستان به شما بگویند کلماتی که روی تابلو نوشته شده است هر کدام چند بار تکرار شده اند.

خانواده بزرگ شهید چمران گوش هایت را تیز کن! فارسی پایه سوم دبستان

بخوانید  نمایش راز گل سرخ، بخوان و بیاندیش درس دوم فارسی پنجم دبستان