کلمه محیط و مساحت در فصل 5 کتاب ریاضی سوم برای بچه ها جدید و نا آشنا است. برای شروع تدریس محیط ما از روش های ساده ای استفاده کردیم و بعد دانش آموزان را با واژه محیط آشنا کردیم.

خانواده بزرگ شهید چمران دورت بگردم ! فصل 5 ریاضی، بخش محیط، ریاضی سوم دبستان
  • نام فصل، نام درس

    فصل محیط و مساحت / محیط

  • درس، پایه

    ریاضی / پایه سوم دبستان

  • ابزار مورد نیاز

    کاموا یا نخ / خط کش

برای شروع بحث محیط می توان به بچه ها گفت : امروز می خواهیم دور وسایلی که در اطرافمان داریم بگردیم.برای این کار یک تکه کاموا یا نخ برمی داریم و برای مثال از دور مچ بچه ها شروع می کنیم . در ادامه مقدار کاموایی که با آن دور مچ را اندازه گرفتیم روی خط کش می گذاریم و اندازه آن را می خوانیم.

وسیله بعدی می تواند  لیوان / کتاب باشد یا هر جسمی که در اطراف بچه ها وجود دارد . دور وسایل را با کاموا می گردیم و روی خط کش می گذاریم و اندازه های آنها را مشخص می کنیم.

در نهایت بعد از انجام این فعالیت ها به بچه ها می گوییم : کاری که ما انجام دادیم محاسبه محیط جسم بود یعنی هر وقت محیط یک شکل را نیاز داشتید فقط کافی است دور آن وسیله بگردید.

خانواده بزرگ شهید چمران دورت بگردم ! فصل 5 ریاضی، بخش محیط، ریاضی سوم دبستان
خانواده بزرگ شهید چمران دورت بگردم ! فصل 5 ریاضی، بخش محیط، ریاضی سوم دبستان

بچه ها در خانه با کاموا دور تا دور 5 وسیله منزل را بگردند و اندازه آنها را با خط کش به دست بیاورند .

بخوانید  کاردستی با رنگ و بوی پاییزی دخترهای پیش دبستانی