آش رشته و کلاس علوم (علوم سوم / هرم مواد غذایی)

آینه بازی (درس 7 علوم سوم/ نور و مشاهده اجسام)

یک آزمایش رنگین کمانی، درس سوم علوم پنجم دبستان

تحقیقی در مورد نام آوران دیروز، امروز، فردا؛ درس نهم فارسی پنجم دبستان

روزنامه دیواری دفاع از میهن، درس هشتم فارسی پنجم دبستان

سرود ملی بخونیم، درس ششم فارسی پنجم دبستان

نمایش راز گل سرخ، بخوان و بیاندیش درس دوم فارسی پنجم دبستان