تحقیقی در مورد نام آوران دیروز، امروز، فردا؛ درس نهم فارسی پنجم دبستان

روزنامه دیواری دفاع از میهن، درس هشتم فارسی پنجم دبستان

سرود ملی بخونیم، درس ششم فارسی پنجم دبستان

نمایش راز گل سرخ، بخوان و بیاندیش درس دوم فارسی پنجم دبستان

چنار و کدوبن درس پنجم، فارسی کلاس پنجم دبستان

متضاد – مترادف – هم خانواده و مرور واژه آموزی فارسی پنجم دبستان

خفاش ها چگونه کتاب می خوانند؟ فارسی دوم دبستان