اگر دنبال یک روش متفاوت برای آموزش فارسی پنجم هستید، پیشنهاد می کنم این متن را تا پایان بخوانید.

می خواهیم از روش بازی کارتی و جدول؛ در آموزش و تثبیت درس فارسی پنجم استفاده کنیم.

خانواده بزرگ شهید چمران متضاد  مترادف  هم خانواده و مرور واژه آموزی فارسی پنجم دبستان
 • نام درس

  واژه آموزی کلاس پنجم

 • شماره درس

  درس اول

 • درس

  فارسی پنجم

 • ابزار

  قیچی

  کاغذ
  ماژیک

بازی به این صورت می باشد که کلمات متضاد گوناگونی را روی برگه های 7در 7 می نویسیم و به صورت بازی کارتی دو نفره روی زمین می چینیم، نفر اول دو کارت را بر می دارد اگر متضاد درست بود ( به طور مثال: بلند و کوتاه) دو کارت را بر می دارد ولی اگر درست نبود هر دو را سر جای خودش می گذارد.

و نفر بعدی دو کارت دیگر را از روی زمین بر می دارد؛ و بازی به تعداد دانش آموزان امکان انجام دارد و تا زمانی بازی ادامه دارد که کارتی روی زمین نماند.

بازی جدول, جاهای خالی را مربعی می گذاریم سپس سوالات را به آنها می گوییم و جواب را در داخل جدول می گذارند. سوالات بهتر از از درک مطلب یا از املا درست و…باشد.

خانواده بزرگ شهید چمران متضاد  مترادف  هم خانواده و مرور واژه آموزی فارسی پنجم دبستان
خانواده بزرگ شهید چمران متضاد  مترادف  هم خانواده و مرور واژه آموزی فارسی پنجم دبستان

چندین کلمات متضاد را به دانش آموزان می دهیم و به آنها می گوییم؛ بازی کارتی آنها را درست کنند و با دوستان خود انجام دهند؛ این کار سبب تثبیت متضادها می شود.

خانواده بزرگ شهید چمران متضاد  مترادف  هم خانواده و مرور واژه آموزی فارسی پنجم دبستان
بخوانید  تحقیقی در مورد نام آوران دیروز، امروز، فردا؛ درس نهم فارسی پنجم دبستان