آش رشته و کلاس علوم (علوم سوم / هرم مواد غذایی)

آینه بازی (درس 7 علوم سوم/ نور و مشاهده اجسام)

یک آزمایش رنگین کمانی، درس سوم علوم پنجم دبستان

آزمایش بادکنکی، تغییرات فیزیکی و شیمیایی، درس دوم علوم پنجم دبستان

پروژه بادبادکی، تغیرات فیزیکی و شیمیایی, علوم پنجم دبستان

نقاشی یخی فصل مواد اطراف ما، علوم سوم دبستان

تشریح کارتنی؛ درس 9 و 10 علوم چهارم دبستان