بعد از یادگیری عدد هزار در فصل دوم بچه ها باید با ارزش و واحد رسمی پول کشور خود آشنا شوند و در ادامه بتوانند تبدیل واحدهای پولی را انجام دهند. برای آموزش مفهوم تومان و ریال ما از یک داستان خیالی استفاده کردیم.

خانواده بزرگ شهید چمران شهر ریال، شهر تومان  (فصل دوم ریاضی سوم دبستان، ارزش پول)
  • نام فصل، نام درس

    عددهای چهار رقمی / ارزش پول

  • درس، پایه

    ریاضی / پایه سوم دبستان

  • ابزار مورد نیاز

    ابزار خاصی نیاز نیست. تخته و ماژیک کافیست.

برای آموزش مفهوم ریال و تومان ما از یک داستان استفاده کردیم. تخته را به دو قسمت تقسیم کردیم . یک سمت نوشته شد شهر ریال و سمت دیگر شهر تومان.

برای رفتن از شهر ریال به شهر تومان یک قانون وجود داشت. اعداد شهر ریال اجازه نداشتند وارد دروازه شهر تومان شوند مگر اینکه یک صفر از آنها کم شود و همینطور اعداد شهر تومان برای وارد شدن به دروازه شهر ریال باید یک صفر اضافه می کردند و وارد شهر ریال می شدند.

در ادامه این شعر معروف را با بچه ها تمرین کردیم.

ریالم و ریالم صفر اضافه دارم

تومانم و تومانم صفر اضافه ندارم

بخوانید  ماجرای سارا کوچولو و تقریب؛ ریاضی دوم دبستان