مبحث تقسیم اگر در ابتدا ساده و مفهومی و با شکل برای بچه ها بیان شود می تواند مانع بسیاری از چالش ها و مشکلات احتمالی دانش آموزان در این قسمت باشد.بخش تقسیم با باقی مانده هم همینطور.

  • نام فصل، نام درس

    ضرب عددها / تقسیم با باقی مانده

  • درس، پایه

    ریاضی / پایه سوم

  • ابزار مورد نیاز

    لیوان / چوب بستنی

برای شروع به طور مثال ۴ عدد لیوان و ۱۲ عدد چوب بستنی روی میز می گذاریم. از بچه ها می پرسیم این ۱۲ چوب بستنی را چطور بین این ۴ لیوان تقسیم کنیم؟

یک دور در همه لیوان ها یک عدد چوب بستنی می گذاریم و بعد دور بعدی . تا اینکه سه دور تمام می شود و متوجه می شویم که هر لیوان ۳ تا چوب بستنی می گیرد.
حالا در مرحله بعد تعداد چوب بستنی ها را ۱۳ عدد می کنیم و از بچه ها می خواهیم که عادلانه این ۱۳ عدد را بین ۴ لیوان تقسیم کنند.

اول در هر لیوان یکی می گذاریم و بعد دور بعدی ؛ دوباره در هر لیوان یک چوب بستنی می گذاریم.در نهایت متوجه می شویم که به هر لیوان ۳ عدد چوب می رسد و یکی باقی میماند.

از بچه ها می پرسیم که این یک عدد را کجا بگذاریم جوری که در هر لیوان تعداد ثابتی چوب بستنی باشد؟
طی این فرایند خود بچه ها متوجه می شوند که این چوب را نمی توان در لیوانی قرار داد و وقتی بخواهیم ۱۳ عدد چوب را بین ۴ لیوان تقسیم کنیم به هر لیوان ۳ تا می رسد و یکی باقی می ماند.

خانواده بزرگ شهید چمران تقسیم لیوانی به روش کلاس سومی های چمرانی
بخوانید  مهمان ناخوانده خانه مادربزرگ! (آموزش کسر-ریاضی چهارم)