خاطره سازی کنیم

تا به حال تجربه ی خاطره نویسی داشته اید؟

و یا به تاثیرات آن فکر کرده اید؟

خیلی از اعتقادات، فرهنگ ها و آداب و رسومی که ما در زندگی به آن معتقدیم، می توانیم از طریق خاطره گویی برای کودکان بیان کنیم.

تجربه های شیرینی که داشته ایم، خاطرات کودکی خود، خاطرات کودکی فرزندتان، کارهایی که انجام دادیم می تواند موضوع این خاطره گویی ها باشد.

شما می توانید از بیان خاطره شروع کنید. گاهی شب ها قبل خواب، یا در ماشین به جای قصه، خاطرات خود را برای کودک بیان کنید.

مرحله ی بعد، ثبت خاطرات تان است. در یک دفتر شروع به ثبت تجربیات مادرانه تان کنید و بعد در یک فضای مجازی مثل اینستاگرام یا کانال های مختلف، انتشار دهید. تا دیگران هم از تجربیات شما استفاده کنند.

بخوانید  یک داستان خوشمزه ی چمرانی؛ خمیر دندان جلبکی