بازی برای تثبیت و آموزش نشانه ها

یکی، ده تایی رو با یه قصه، جذاب کن برای کلاس اولی ها

آموزش نشانه چ با یک روش خلاقانه!

اُ استثنا رو راحت به کلاس اولی ها درس بده!