اطلاعیه

قیمت کارگاه تک جلسه ای، 98000 تومان و دو جلسه ای 196000 تومان می باشد.

تخفیف 40 درصدی روی این فرم اعمال شده:
کارگاه تک جلسه ای 58000 تومان و دو جلسه ای 117000 تومان می باشد.

بخوانید  فرم ثبت نام دوره والدگری 8 تا 12 سال پسران