یادداشت

قیمت کارگاه تک جلسه ای، 98000 تومان و دو جلسه ای 196000 تومان می باشد.

تخفیف 30 درصدی روی این فرم اعمال شده:
کارگاه تک جلسه ای 68000 تومان و دو جلسه ای 137000 تومان می باشد.

بخوانید  ثبت نام استخر مثبت چمران پسرانه ویژه چمرانی ها - تابستان 1401