اگر به دنبال یک روش جالب برای آموزش مبحث خشک و بی روح زاویه ها هستید،پیشنهاد می کنم که متن زیر را بخوانید.

می خواهیم هنر و خلاقیت را به ریاضی اضافه کنیم تا بچه ها درک بهتری از مفهوم انواع زاویه ها داشته باشند.

می توانیم ابتدا درمورد نقاشی هایی که بچه ها میخواهند به تصویر بکشند صحبت کنیم تا مستقیما وارد تدریس انواع زاویه نشویم.

 • نام درس

  اندازه گیری

 • شماره فصل

  فصل چهارم_درس اول

 • درس

  ریاضی

 • ابزار مورد نیاز

  کاغذ نقطه ای

  مداد سیاه

  مدادرنگی

می خواهیم از نقاشی برای درک مفهوم انواع زاویه برای دانش آموزان کلاسمان استفاده کنیم.

شروع فصل با کشیدن نقاشی باعث ایجاد انگیزه و علاقه در بچه ها برای تدریس ادامه فصل می شود.

بعد از گفتگو راجع به نقاشی دلخواه بچه ها،به هرفرد(یا گروه) یک صفحه کاغذ نقطه ای می دهیم.و طی زمان مشخص از بچه ها می خواهیم تا نقاشی خود را رسم کنند.برای کشیدن نقاشی فقط از خطوط صاف استفاده شود.بعد از کشیدن نقاشی و رنگ آمیزی آن معلم پای تخته ابتدا زاویه راست و قائمه را معرفی کند و می تواند از فضای اطراف برای آوردن مثال های زاویه راست استفاده کند.

بعد از معرفی زاویه راست،می توان زاویه تند و باز را با تعریف زاویه راست توضیح داد.(اینکه هر زاویه بزرگتر از زاویه راست باشه،زاویه باز و هر زاویه ای کوچکتر باشد،زاویه تند است)

بعد از بچه ها خواسته شود تا روی برگه نقاشیشان چند زاویه از سه نوع زاویه را مشخص کنند.

خانواده بزرگ شهید چمران نقاشی زاویه ای؛ فصل چهارم، درس اول ریاضی چهارم دبستان

چند تصویر از محیط اطراف و یا اینترنت پیدا کنیم و داخل گروه کلاسی و یا شخصی دانش آموزان بفرستیم و از بچه ها بخواهیم با استفاده از برنامه های مرتبط زاویه های راست تصویر را مشخص کنند.ویا حتی تصاویر را پرینت بگیریم و به عنوان تکلیف از بچه ها بخواهیم با مدادرنگی زاویه های راست تصاویر را مشخص کنند.

بخوانید  آموزش مجازی چمرانی ها