تدبر در سوره ی شعرا برای کودکان و نوجوانان

تدبر در سوره ی انشراح برای دانش آموزان

تدبر درسوره ناس و فلق برای کودکان با قصه

لایو تدبر در سوره ی عصر برای کودکان

تدبر در سوره تین برای کودکان و نوجوانان

لایو تدبر در سوره قدر برای دانش آموزان

لایو تدبر در سوره توحید برای کودکان

تدبر در قرآن؛ سوره قدر – برای پایه چهارم تا ششم دبستان

تدبر در قرآن؛ سوره ناس – برای پایه اول تا سوم دبستان

تدبر در قرآن؛ سوره فلق – برای پایه اول تا سوم دبستان