گزارش تابستان 1401

پسرهای پیش دبستانی شهید چمران، در تابستان 3 روز به مدرسه می آمدند و از ساعت 8 الی 12 در ادبستان بودند.

محور اصلی فعالیت های پیش دبستانی، بازی و فعالیت های حرکتی و هیجانی بود.

پسرها بعد از صبحگاه و صرف صبحانه، مشغول فعالیت اصلی شان می شدند. فعالیت پیش دبستانی ها با یک داستان شروع می شود.

بعد از داستان برای بچه های شش ساله نیاز به یک بازی هیجانی آن هم در حیاط هست.

بعد از بازی فعالیت هنری یا دست ورزی مربوط به داستان، شروع می شود و بچه ها با ابزار مختلف مثل خمیر، رنگ، گل و یا … مشغول می شوند.

در آخر روز هم بچه ها فعالیت انتخابی دارند یعنی از بین چند فعالیت که عمو پیشنهاد می دهد یکی را انتخاب می کنندو فعالیت هایی مانند بازی فکری، اوریگامی و یا حتی بازی های هیجانی.

پسرهای پیش دبستانی در تابستان، هفته ای یکبار به استخر رفتند. در استخر خیلی بحث آموزش شنا مطرح نیست و بچه ها بیشتر بازی های گروهی انجام می دهند.

اردو هم جز جدانشدنی برنامه های چمرانی هاست. در تابستان علاوه بر استخر 2 اردو دیگر داشتیم.

پارک فداییان و سرخه حصار که پسرها علاوه بر بازی های هیجانی، یک نقشه گنج داشتند و به جستجوی آن پرداختند.