اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع حجاب و پوشش.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

هرکاری می کنم روسری سرش نمی کنه!

دخترها فقط باید دخترونه بپوشند؟

دوست داره جلوی باباش مایو بپوشه

اگه کسی حجاب نداشته باشه، چی میشه؟

بخوانید  سوال 432