اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع  وسواس کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

پرسش و پاسخ هایی با موضوع وسواس کودک

دوست داره همه ی وسایل رو جمع کنه یکجا

سوال 439

وسواس نوجوان

شکستن قالب های ذهنی

استرس می گیره نکنه نمازش اشتباه بشه

کودک ناسازگار

وسواس کودک

وسواس کودک

سوال 307

خجالتی بودن و مدرسه

واکنش بیش از حد کودک

بخوانید  استرس می گیره نکنه نمازش اشتباه بشه