اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع ترس کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

ترس از تاریکی

می ترسم تو دستشویی هیولا بیاد

سوال 564

ترس از تنهایی خرید کردن

حمام رفتن کودک

رفتار کودک در محیط اجتماعی

سوال 530

سوال 481

ارتباط با همسالان

سوال467

سوال 431

سوال 411

ترس زمان خواب

ترس از تاریکی

ترس مکرر مادر و تربیت

سوال 570

سوال 564

سوال 530

ترس کودک

ترس غیرمعمول

ارتباط و ترس از همسالان

ترس کودک

سوال 363

سوال 348

312

ترس هنگام خواب

احساسات ناگهانی کودک

جدا کردن جای خواب

بخوانید  دعوت به خلوت کودکانه