استرس می گیره نکنه نمازش اشتباه بشه

بخوانید  حجاب رو دوست داره اما نماز رو نه!