تکلیف جلسه اول و دوم

بخوانید  کارت تبریک های فویلی، هدیه ای برای دوستی هایمان