نظر سنجی همکاران

 • "اردو"

  *لطفا فقط همكاران تيم آموزشي به سوالات اين قسمت پاسخ بدهند .
 • تغذیه

 • "ارتباط و تعامل با واحدهاي مختلف مجموعه "

  الف - مدیریت
  ب - معاونت آموزشی
  ج - روابط عمومی
  د - واحد مالی
  ه - معاونت اجرایی
 • "برنامه های هفتگی "

 • "هدايا"

  *لطفا فقط همكاران تيم آموزشي به سوال اين قسمت پاسخ بدهند .
 • "ارتباط با خانواده "

  *لطفا فقط همكاران تيم آموزشي به سوال اين قسمت پاسخ بدهند .
 • " بودجه ماهیانه "

 • " دانش افزایی "

 • "كارورزي "

  *لطفا فقط همكاران تيم آموزشي به سوالات اين قسمت پاسخ بدهند .