توجه

این فرم صرفا مربوط به ثبت نام خانواده های چمرانی است. در صورت ثبت نام خانواده های غیر چمرانی، فرم ثبت نام مطالعه نمیشود .

4ساله های چمرانی

روزهای حضور: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت حضور:  ۸:۴۵ تا ۱۲:۴۵

هفته ای یکبار اردو
صبحانه، دو میان وعده و ناهار
ظرفیت ۲۴ نفر(۱۲ دختر و ۱۲ پسر)
هزینه اعلام شده مربوط به پایگاه تابستانی و یکسال تحصیلی میباشد.

4 ساله ها یعنی:
متولدین زمستان 96

و بهار، تابستان و پاییز 97

5ساله های چمرانی

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

ساعت حضور: ۷:۴۵ تا ۱۲:۴۵

هفته ای یکبار اردو
صبحانه، دو میان وعده و ناهار
ظرفیت ۲۴ نفر(۱۲ دختر و ۱۲ پسر)
هزینه اعلام شده مربوط به پایگاه تابستانی و یکسال تحصیلی میباشد.

5 ساله ها یعنی:
متولدین زمستان 95

و بهار، تابستان و پاییز 96