گزارشاتی از فعالیت های انجام شده در حسینیه کودک و ادبستان های شهید چمران

گزارشی از روند جلسات فردی با خانواده های حسینیه کودک و ادبستان شهید چمران

گزارشی از فعالیت های انجام شده برای روز دانش آموز 1400

گزارشی از فعالیت های جهادی و آموزشی با کودکان پاکستانی