گزارشی از مشاوره های آموزشی به سایر مدارس

زهرا مهدیان

گزارشی از دوره های والدگری چمرانی

زهرا مهدیان

گزارشی از فروشگاه اینترنتی چمرانی ها:کارگاه ها و ایبوک های آموزشی و تربیتی

زهرا مهدیان

گزارشی از قهرمان سازی برای کودکان

زهرا مهدیان

گزارشی از کلاس های قرآن ادبستان های دخترانه و پسرانه شهید چمران

زهرا مهدیان

گزارشی از جشن عبادت های چمرانی در ادبستان شهید چمران

زهرا مهدیان

گزارشی از پویش قدردون، پویشی برای قدردانی از تمام معلمان

زهرا مهدیان

گزارشاتی از فعالیت های انجام شده در حسینیه کودک و ادبستان های شهید چمران

زهرا مهدیان

گزارشی از روند جلسات فردی با خانواده های حسینیه کودک و ادبستان شهید چمران

زهرا مهدیان

گزارشی از فعالیت های انجام شده برای روز دانش آموز 1400

زهرا مهدیان