دوست داره همه ی وسایل رو جمع کنه یکجا

شکستن قالب های ذهنی

استرس می گیره نکنه نمازش اشتباه بشه

کودک ناسازگار