وابستگی کودک به مادر

جدا کردن جای خواب

غریبی کردن کودک