پسرم پرخاشگره … مشاوره تلفنی راهچه

پسرم عصبیه و می ترسه … مشاوره تلفنی راهچه

به خواهرش زور میگه … مشاوره تلفنی راهچه

دوست نداره کسی ببینتش … مشاوره تلفنی راهچه

تنها نمی خوابه، می ترسه … مشاوره تلفنی راهچه

تمرکز نداره برای درساش… مشاوره تلفنی راهچه

نمی خوام دست تو پوشکش کنه… مشاوره تلفنی راهچه

انرژیش تمومی نداره… مشاوره تلفنی راهچه

فرزندم تنها نمی خوابه… مشاوره تلفنی راهچه