اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع پوشش کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

حمام بردن کودک

لباس های باز و پرسش های پسر بچه ی 4 ساله

پوشش مناسب کودک

حمام بردن خواهر توسط برادر 6 ساله

دستشویی رفتن و واکنش بزرگترها

دوست داره جلوی باباش مایو بپوشه

پوشش بعد از دستشویی

بخوانید  به عضو خصوصی همه دست می زنه!