یکی از موضوعاتی که در پایه ی اول دبستان برای ما اهمیت ویژه ای دارد طراحی بازی های آموزشی فارسی و ریاضی است. انجام این بازی ها به مرور باعث تثبیت  موضوعات آموزشی می شود. بچه ها در کلاس اول با حجم زیادی از موضوعات آموزشی روبرو هستند و تمرین تکالیف و مرور آنها با اکثر بچه ها در کلاس اول خسته کننده است. برای این که از سختی های مباحث آموزشی در این پایه کم کنیم مجموعه ی کاملی از بازی های فارسی و ریاضی آماده کرده ایم تا بچه ها با انجام بازی ها در موضوعات آموزشی مسلط شوند.

یکی از بازی های آموزشی فارسی بازی زنجیره ی کلمات است: این بازی به این صورت است که به بچه ها مقوا یا کاغذی با طول زیاد و عرض کم، طوری که برای نوشتن یک کلمه روی کاغذ در ستون جا داشته باشد، معلم یک حرف را اعلام می کند بچه ها در زمانی کوتاه فرصت دارند که هر تعداد کلمه ای که می توانند از آن حرف بنویسند می تواند آن حرف در اول، آخر و وسط کلمه باشد. در نهایت بچه ها تعداد کلمات نوشته شده را می شمارند و هر کس که بیشترین تعداد کلمه را نوشته بود حرف بعدی را او اعلام می کند.

بهتر است این بازی را در قالب بازی های گروهی دو نفره انجام شود. که بچه ها برای نوشتن کلمات با یکدیگر همفکری کنند و بتوانند به گسترش دایره ی کلمات همدیگر کمک کنند.

خانواده بزرگ شهید چمران بازی زنجیره ی کلمات

خانواده بزرگ شهید چمران بازی زنجیره ی کلمات
بخوانید  نقاشی زاویه ای؛ فصل چهارم، درس اول ریاضی چهارم دبستان