بخوانید  بلیط های عجیب و غریب، گل بازی با طعم هیجان