بگیم کتک زدن کار بدیه یا نگیم؟

عزت نفس و پرخاشگری بهم ربط دارند؟

کی بفهمیم بچه عزت نفس داره یا نه؟

چی کار کنم اعتماد به نفسش برگرده؟

با بازی می خوام اعتماد به نفسش رو زیاد کنم

کتاب داستان برای افزایش اعتماد به نفس

الکی حرف هایی می زنه که واقعیت نداره …